• Blackman
  • Blackman2
  • Blackman3
  • Blackman4
  • Blackman_very_close
  • Blackman_closee_middle

Blackman

60 × 170 × 50 cm, 2015
wood, carpet, stone, iron